เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

Z2

นายอนุชา บัวใหญ่รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

Z2

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

Z2

ตำแหน่งว่าง
หัวน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Z2

ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษา

 

Z3

น.ส.ณัฐฐาภรณ์ จันทะเลิศ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม

 

Z4

น.ส.วิแสง สีหาปัญญา
ครู คส.2
รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์
 

Z6

นางสุภาวดี ราชจันดี
ครู คศ.2

Z11

นางพนารัตน์ สละชีพ
ครู คศ.1

Z15

นางณัฐกานต์ ยะพันธ์ชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

Z14

น.ส.พรพรรณี วงศ์แสงยันต์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

Z13

น.ส.นฤมล ทะสอน
ครูผู้ดูแลเด็ก

Z16

นางทานตะวัน ใจดี
ผู้ดูแลเด็ก

Z20

นางสมหมาย ดีขยัน
คนงานทั่วไป

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง
 

Z5

นางสารี วงษ์จันทร์
ครู คศ.2
รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์
 
 Z8
นางบุญเลิศ จูมแก้ว
ครู คศ.2

Z2

ตำแหน่งว่าง
ครู คศ.2
 Z9
น.ส.พิชชาภา อินทร์แต้ม
ครู คศ.2

Z18

นางสาริณี พลอาวุธ
ผู้ดูแลเด็ก

Z23

นางรัชนี ฤาชา
ผู้ดูแลเด็ก

Z3

น.ส.ผกายพร ทาทัดลัย
ผู้ดูแลเด็ก

Z19

นางไพวรรณ แสงสว่าง
คนงานทั่วไป

 

 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีดา  
 

Z7

นางราตรี บัวบล
ครู คศ.2
รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์
 
 

Z17

นางชลธิชา ทันตาหะ
ผู้ดูแลเด็ก
 
 

Z21

นางนันทิพร แก้วหล้า
คนงานทั่วไป
 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster