เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลกลางใหญ่

1. ด้านกายภาพ

 • ที่ตั้งและขนาด ตำบลกลางใหญ่  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของออำเภอบ้านผือ   อยู่ห่างจากอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  15  กิโลเมตร  (เส้นทาง อุดรธานี-บ้านผือ-น้ำโสม)
 • อาณาเขต
  Basic information 01

     ทิศเหนือ       จรดตำบลคำด้วง        อำเภอบ้านผือ

     ทิศใต้           จรดตำบลเมืองพาล    อำเภอบ้านผือ

     ทิศตะวันตก    จรดอำเภอน้ำโสม      จังหวัดอุดรธานี

     ทิศตะวันออก   จรดตำบลบ้านค้อ      อำเภอบ้านผือ

 • ขนาดเนื้อที่ มีพื้นที่  โดยประมาณ  113.45  ตารางกิโลเมตร
 • ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบตามแนวภูพานอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียวปนทรายภูเขามีอยู่ทั่วไปทางทิศตะวันตก  แม่น้ำ  มีลำห้วย  2  สาย  คือลำห้วยปลาแดก  และลำห้วยน้ำฟ้า
 • ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

      -  ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่เดือน   กุมภาพันธ์    -   พฤษภาคม

      -  ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่เดือน  มิถุนายน      -   กันยายน

      -  ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือน   ตุลาคม        -   มกราคม

 • เขตการปกครอง ตำบลกลางใหญ่แบ่งเขตการปกครองตามแบ่งออกเป็น  13   หมู่บ้าน 2 เขต ดังนี้
  ⇒ เขต ที่ 1 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

Basic information 03

1

บ้านกลางใหญ่

5

บ้านกลางใหญ่  

6

บ้านโนนตาแสง 

9

บ้านกลางใหญ่

10

บ้านกลางใหญ่  

12

บ้านกลางใหญ่  

    ⇒ เขต ที่ 2

หมู่ที่   

ชื่อหมู่บ้าน

Basic information 04

2

บ้านผักบุ้ง

3

บ้านนาสีดา     

4

บ้านผักบุ้ง

7

บ้านนาสีดา

8

บ้านผักบุ้ง

11

บ้านโนนตาแสง

13

บ้านผักบุ้ง

      1.7 ประชากร  มีประชากรทั้งสิ้น 8,879  คน แยกเป็น  ชาย  4,430 คน หญิง 4,449  คน

จำนวนประชากร ตำบลกลางใหญ่* (จำนวนประชากร ข้อมูล  ณ.เดือน เมษายน  พ.ศ.2559 )

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

หญิง (คน)

ชาย (คน)

บ้านกลางใหญ่

304

498

477

บ้านผักบุ้ง       

273

466

466

บ้านนาสีดา

81

141

145

บ้านผักบุ้ง

240

421

408

5

บ้านกลางใหญ่

281

489

444

6

บ้านโนนตาแสง

181

270

288

7

บ้านนาสีดา

185

331

319

8

บ้านผักบุ้ง

179

253

282

9

บ้านกลางใหญ่

293

405

396

10

บ้านกลางใหญ่

254

316

340

11

บ้านโนนตาแสง

185

299

291

12

บ้านกลางใหญ่

179

317

338

13

บ้านผักบุ้ง

140

256

271

รวมทั้งสิ้น

2,775

4,462

4,462

2. ด้านการเมือง  การปกครอง

      2.1  หน่วยงานต่าง ๆ  ในตำบลกลางใหญ่   รายชื่อหน่วยงานสังกัดเทศบาลำลกลางใหญ่ และหน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในตำบล  ประกอบด้วย

 1. สถานีตำรวจภูธรตำบลกลางใหญ่
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่
 3. โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
 4. โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
 5. เทศบาลตำบลกลางใหญ่
 6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

    2.2 รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

เทศบาลตำบลกลางใหญ่  ผู้บริหารรวม และมีสมาชิกสภาเทศบาลกลางใหญ่ ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะผู้บริหารเทศบาลกลางใหญ่

คณะผู้บริหาร

นายมงคล  มีลา            นายกเทศมนตรีเทศบาลกลางใหญ่

นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์    รองเทศมนตรีเทศบาลกลางใหญ่

นางทัศนีย์  บุญไชย       รองเทศมนตรีเทศบาลกลางใหญ่

นายบุญธรรม  อักษร       เลขานุการเทศมนตรีเทศบาลกลางใหญ่   

นายบัณฑิต  ใจซื่อ        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลกลางใหญ่

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

1.นายบุญเตียง ทองแถม   ประธานสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

2.นายสมคิด  คะดุลย์       รองประธานสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

3.นางหนูเอื้อ  ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

4.นายกีรยุทธ์  ไกรยะถา    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

5.นายชูชัช  ทองแกม       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

6.นายศุภจิต เคยสนิท       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

7.นางวรรณรง  อรรมควงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

8.นายนิกร อรรควงษ์        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

9.นายสมศรี คันธี            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

10.นายพิเชษฐ์ บุญธรรม   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

11.นางเครือวัน ทองเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

12.นายสุภนิมิต เครือทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลางใหญ่

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จำนวน  3  สำนัก/กอง)

พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง

๑.  สำนักงานปลัด

(1)  ปลัดเทศบาล

(2)  รองปลัดเทศบาล

(3)  หัวหน้าสำนักปลัด 

(4)  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

(5)  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(6)  นักพัฒนาชุมชน

(๗)  นักจัดการเทศกิจ

(8)  เจ้าพนักงานธุรการ 

(9)  ครู                              จำนวน  7  ตำแหน่ง

(10) ครูผู้ดูแลเด็ก

(11) พนักงานสูบน้ำ

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ

(๑)  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

(๒)  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

(3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 2 ตำแหน่ง

(4)  พนักงานขับรถยนต์

(5)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

(6)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก        จำนวน  3  ตำแหน่ง

(7)  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก

-  พนักงานจ้างทั่วไป

(๑)  นักการภารโรง

(2)  คนงานทั่วไป               จำนวน  9  ตำแหน่ง

(3)  คนงานประจำรถขยะ     จำนวน  4  ตำแหน่ง

๒.  กองคลัง

(1)  ผู้อำนวยการกองคลัง 

(2)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(3)  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(4)  นักวิชาการเงินและบัญชี 

(5)  นักวิชาการพัสดุ 

(6)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

(๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

(2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

(3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

๓. กองช่าง

(1)  ผู้อำนวยการกองช่าง   

(2)  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

(๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน  2  ตำแหน่ง

(๒)  ช่างก่อสร้าง

(3)  ตกแต่งสวน

(4)  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

  

รวม

จำนวน  24  คน

จำนวน  3๑  คน

     

  เทศบาลกลางใหญ่แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนักกับอีก 2 กอง ทั้งหมด 3 ส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 24 คน พนักงานจ้าง จำนวน 31  คน  รวมทั้งสิ้น  55  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้

3.  การอุตสาหกรรม

          ตำบลกลางใหญ่  มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ  ดังนี้

                   -  โรงสี                                        จำนวน   4  แห่ง

3.4  การพาณิชย์/เศรษฐกิจ

          ตำบลกลางใหญ่  มีกิจการพาณิชย์ดังนี้

                   -  ตลาดสดกลางใหญ่               จำนวน    1    แห่ง

                   -  ตลาดสดบ้านผักบุ้ง               จำนวน    1    แห่ง

                   -  อาคารพาณิชย์                    จำนวน   10  ห้อง

                   -  ปั้มน้ำมัน                          จำนวน    3   แห่ง

                   -  ร้านค้า                             จำนวน   72   แห่ง

3.5  การท่องเที่ยว

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลกลางใหญ่ได้แก่ ภูหินดัง ซึ่งเป็นสถานที่ธรรมชาติ มีหินที่เมื่อเคาะแล้วเกิดเสียงดังกังวานและมีพันธุ์ไม้ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายเป็นป่าอนุรักษ์ธรรมชาติมีทิวทัศน์ที่สวยงาม สวนหินล้านปีถ้ำเต่า

4. ด้านสังคม

4.1  ด้านการศึกษา

ข้อมูลโรงเรียนประถมศึกษาตำบลกลางใหญ่  ปี

 1. โรงเรียนบ้านกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 หมู่ 6 บ้าน ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

  2.โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 หมู่ 2 บ้านผักบุ้ง ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

  3.ระบบการศึกษานอกโรงเรียนตำบลกลางใหญ่  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

          กลุ่มสนใจ                                     จำนวน           -         กลุ่ม

          วิชาชีพระยะสั้น                               จำนวน           -         กลุ่ม

          ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน            จำนวน           -        แห่ง

          ห้องสมุดประชาชน                            จำนวน           1        แห่ง

การศึกษาอื่น ๆ

                   โรงเรียนปริยัติธรรม   -ไม่มี-

   4.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  จำนวน 3  แห่ง

ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน

ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน

ที่ตั้ง

จำนวนเด็กก่อนวัยผู้ดูแลเด็ก

สังกัด

หมู่

บ้าน

ศูนย์เด็กวัดสังฆคณาราม

1

กลางใหญ่

90

เทศบาลตำบลกลางใหญ่    (ถ่ายโอนกรมศาสนา)

ศูนย์เด็กบ้านนาสีดา

3

นาสีดา

67

-

-

ศูนย์เด็กวัดสว่าง

8

ผักบุ้ง

46

เทศบาลตำบลกลางใหญ่    (ถ่ายโอนกรมศาสนา)

หมายเหตุ :  ศูนย์เด็กนาสีดาเทศบาลตำบลกลางใหญ่จัดตั้งขึ้น

    5.ด้านการศาสนา  และศิลปะวัฒนาธรรม­­

            -    ด้านการศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

            -    สถาบันและองค์กรทางศาสนา

            -    วัด                            จำนวน           9        แห่ง

            -    สำนักสงฆ์           จำนวน           3        แห่ง

  -    โบสถ์คริสต์                   จำนวน           -         แห่ง

  -    มัสยิด               จำนวน           -         แห่ง

5.1 ด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

       ตำบลกลางใหญ่มีศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีสืบต่อกันมา  ดังนี้

1.  ประเพณีสงกรานต์

2.  ประเพณีบุญบั้งไฟ

3.  บุญเข้าพรรษา

4.  ประเพณีลอยกระทง

5.  ประเพณีไทพวน

6.  บุญทอดกฐินต่าง ๆ

7.  บุญทอดต้นเทียน

   6. การสาธารณสุข

1. ที่การให้บริการสาธารณสุข

- โรงพยาบาล                       จำนวน  -  แห่ง

- โรงพยาบาลlส่งเสริมสุขภาพ     จำนวน  1  แห่ง

- คลินิก                              จำนวน  4  แห่ง

- ร้านขายแผนปัจจุบัน              จำนวน  1  แห่ง

2.  จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข

 - ทันตสาธารณสุข   จำนวน  1  คน

- พยาบาล             จำนวน  4  คน

- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จำนวน  1  คน

- เจ้าหน้าที่อื่น ๆ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน  2  คน

- อาสาธารณสุข  (อสม.) จำนวน  174   คน

7.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          7.1  ไฟฟ้า 

                - มีไฟฟ้าใช้  100 %  แต่บางพื้นที่และบางบ้านอยู่ในพื้นที่เกษตรซึ่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้  เพราะต้องรอเสาไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

      -  ผู้ใช้ไฟฟ้า  จำนวน  2,945  ราย

7.2 ประปา

        ตำบลกลางใหญ่มีน้ำประปาใช้  1 แห่ง ซึ่งเป็นของการประปาส่วนภูมิภาค   มีประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน

          7.3 โทรศัพท์

                มีการใช้โทรศัพท์ทั้งสิ้น 120  หมายเลข

 • การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอบ้านผือ  และจังหวัดอุดรธานี  รวมทั้งการ

คมนาคมในตำบลและหมู่บ้านดังนี้

 1. ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2021  สาย  อุดรธานี-บ้านผือ- น้ำโสม
 2. ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2021  สาย  บ้านผือ- น้ำโสม

การบริการคมนาคมสาธารณะ  มีรถประจำทาง  (รถตู้,รถสองแถว,รถเมล์)  ที่วิ่งไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุด

      จำนวนรถเมล์/รถสองแถว   จำนวน 10 คัน

      จำนวนรถตู้ จำนวน  20  คัน

จำนวนรถโดยสารประทาง  3  สาย

 1. สายอุดร - บ้านผือ – นายูง
 2. สายอุดร – บ้านผือ – น้ำโสม
 3. สายตาดน้ำพุ – บ้านผือ

รถโดยสารเข้า – ออกภายในหมู่บ้าน   ไม่มี

รถรับจ้างภายในหมู่บ้าน

 1. รถมอเตอร์ไซด์
 2. รถสามล้อเครื่อง
  • การสื่อสารโทรคมนาคม

1.  มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน  1  แห่ง เป็นของเอกชน

2.  การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์

3.  มีหน่วยงานบริการค่าใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด 

จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  หน่วยไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัด  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  หน่วยไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านผือ

 • แหล่งน้ำ มีดังนี้

       แหล่งน้ำธรรมชาติ

            -  ลำน้ำ   ลำห้วย           จำนวน           4        สาย

            -  บึงหนองและอื่นๆ         จำนวน           159    แห่ง

       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

             -  ฝาย                       จำนวน           10      แห่ง

             -  บ่อบาดาล                จำนวน           -         แห่ง

             -  บ่อบาดาลมือโยก        จำนวน           12      แห่ง

             -  บ่อบาดาลติดปั้มสูบน้ำ   จำนวน           3        แห่ง

             -  บ่อน้ำตื้น                  จำนวน           1,860  แห่ง

             -  ถังเก็บน้ำฝน              จำนวน           -         แห่ง

             -  ฝ. 30  ฝ. 33           จำนวน           6        แห่ง

             -  ฝ. 99                    จำนวน           1        แห่ง

             -  การประปาส่วนภูมิภาค  จำนวน           1        แห่ง  

          8.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          8.1  ทรัพยากรดิน

                   พื้นที่โดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย   และดินเหนียวปนทราย  มีความอุดม

สมบูรณ์  เหมาะสำหรับใช้เพื่อการเกษตรสามารถขุดบ่อน้ำได้ทุกพื้นที่

 • ทรัพยากรน้ำ

แหล่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกลางใหญ่ จากลำห้วยหลัก 2  สายคือลำห้วย  ปลาแดกและลำห้วยน้ำฟ้า ซึ่งราษฎร์อาศัยลำห้วยทั้ง 2 แห่งนี้ เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมตลอดปี

          8.3  ทรัพยากรป่าไม้

                   - ป่าไม้  พื้นที่ป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ตามแนวภูพาลน้อย  แนวต่อ  ตำบลกลางใหญ่-ตำบลคำด้วง-อำเภอน้ำโสม

-  ป่าชุมชน   ป่าชุมชนอยู่บริเวณที่สาธารณะวัดดงสระพังทอง

 1. ข้อมูลอื่น ๆ
  • มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน           จำนวน  2   รุ่น  240 คน

- ไทยอาสาป้องกันชาติ    จำนวน  2   รุ่น  90  คน

- อปพร.                     จำนวน  2   รุ่น  236  คน

- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  จำนวน  -   รุ่น   -   คน

- อื่น ๆ  (ระบุ)                        จำนวน   -   รุ่น   -   คน

3. รายได้ของเทศบาลประมาณการ  ปี 2562

เงินอุดหนุนทั่วไป                              จำนวน   28,500,000    บาท

เงินรายได้จัดเก็บเองและรัฐจัดสรร           จำนวน   21,361,000    บาท

เงินรายได้จัดเก็บเอง                          จำนวน     3,439,000    บาท

ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

     1. การรวมกลุ่มของประชาชน

                       อำนวยกลุ่มทุกประเภท      9    กลุ่ม

                       แยกประเภทกลุ่มได้  ดังนี้

                    -  กลุ่มอาชีพ  3   กลุ่ม

          1. กลุ่มผู้เลี้ยงวัว

          2. กลุ่มปุ๋ยเกษตรอินทรีย์

          3. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

                    -  กลุ่มออมทรัพย์  -   กลุ่ม

                    -  กลุ่มอื่น ๆ  6   กลุ่ม

          1. กลุ่มประชาคม

          2. กลุ่มแม่บ้าน

          3. กลุ่ม  อสม.

          4. กลุ่มแม่บ้านสุขาภิบาลอาหาร

          5. กลุ่มแกนนำแม่บ้าน

          6. กลุ่มเยาวชน

     2. จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)อยู่ระหว่างรอยต่อของ  2  อำเภอ  คือ  อำเภอบ้านผือ  และ  อำเภอน้ำโสม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)