เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

196741
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1015
274
2632
190565
9831
11964
196741

Your IP: 34.204.201.220
2021-04-22 20:47

ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป


          สภาพข้อมูลทั่วไป

     ข้อมูลทั่วไป

  ⇒ เทศบาลตำบลกลางใหญ่  ได้รับการจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เป็นเทศบาลตำบลกลางใหญ่  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม  2555เป็นต้นไป

 1) ที่ตั้งและขนาด

  ⇒ เทศบาลตำบลกลางใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านผือ อยู่ห่างจากอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 15  กิโลเมตร  (เส้นทาง  อุดรธานี-บ้าน ผือ-น้ำโสม)

 2) อาณาเขต 

ทิศเหนือ  จรดตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ
ทิศใต้  จรดตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ
ทิศตะวันตก จรดอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก จรดตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ

     สภาพพื้นที่/การปกครอง/ประชากร

     สภาพพื้นที่

  ⇒ มีพื้นที่  โดยประมาณ  113.45  ตารางกิโลเมตร

     ลักษณะภูมิประเทศ

  ⇒ สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ  ตามแนวภูพาน  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ทั้งหมด  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียวปนทรายภูเขา  มีอยู่ทั่วไปทางทิศตะวันตก  แม่น้ำ  มีลำห้วย  2  สาย  คือลำห้วยปลาแดก  อยู่ในเขตหมู่บ้านกลางใหญ่และสำหรับลำห้วยน้ำฟ้าอยู่ในเขต  บ้านผักบุ้ง  แต่ก็มีสภาพตื้นเขิน

     ลักษณะภูมิอากาศ

     ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  แบ่งออกเป็น  3  ฤดู  คือ

  ⇒ ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

  ⇒ ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน

  ⇒ ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มกราคม

      การปกครอง

  ⇒ ตำบลกลางใหญ่แบ่งเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น  13  หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
บ้าน กลางใหญ่ ผักบุ้ง นาสีดา ผักบุ้ง กลางใหญ่ โนนตาแสง นาสีดา ผักบุ้ง กลางใหญ่ กลางใหญ่ โนนตาแสง กลางใหญ่ ผักบุ้ง

     หน่วยงานต่างๆ ในตำบลกลางใหญ่ รายชื่อหน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในตำบลกลางใหญ่  ประกอบด้วย

  ⇒ 1.สถานีตำรวจภูธรกลางใหญ่

  ⇒ 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่

  ⇒ 3.โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์

  ⇒ 4.โรงเรียนบ้านผักบุ้ง

      ประชากร

  ⇒ มีประชากรทั้งสิ้น  8,934  คน  แยกเป็นชาย 4,476 คน  หญิง 4,458 คนดังนี้

จำนวนประชากร ตำบลกลางใหญ่ ข้อมูล

       ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 

ที่

 

ชื่อ/หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

 

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

กลางใหญ่

441

500

941

310

2

ผักบุ้ง

473

458

931

279

3

นาสีดา

147

145

292

82

4

ผักบุ้ง

407

417

824

241

5

กลางใหญ่

441

485

926

285

6

โนนตาแสง

285

265

550

183

7

นาสีดา

315

329

644

190

8

ผักบุ้ง

276

252

528

184

9

กลางใหญ่

392

408

800

297

10

กลางใหญ่

344

318

662

263

11

โนนตาแสง

284

301

585

186

12

กลางใหญ่

340

317

657

180

13

ผักบุ้ง

263

255

518

142

รวม

ตำบลกลางใหญ่

4,408

4,450

8,858

2,822

     เศรษฐกิจ/สังคม/วัฒนธรรม

     เศรษฐกิจ

  ⇒ เทศบาลตำบลกลางใหญ่ มีตลาดสด อาคารพาณิชย์ ห้องน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งจัดเก็บรายได้ให้เทศบาลตลาดสด จำนวน 2 แห่ง คือ

      1.ตลาดสดบ้านกลางใหญ่

         » อาคารพาณิชย์ จำนวน 10 ห้อง

         » ห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง

      2.ตลาดสดบ้านผักบุ้ง

         » ห้องน้ำ จำนวน 1 แห่ง

  ⇒ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ  ดังนี้

         » โรงสี      จำนวน  4 แห่ง

         » ปั้มน้ำมัน  จำนวน 2 แห่ง

         » ร้านค้า     จำนวน 70 แห่ง

     สังคม

     ด้านการศึกษา

  ⇒ ข้อมูลโรงเรียนประถมศึกษาตำบลกลางใหญ่ ปี 2563 มีอยู่ 2 โรงเรียน คือ

      » โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  สังกัด  กระทรวงศึกษาธิการ

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

10

8

18

อนุบาล  2

10

13

23

ประถมศึกษาปีที่  1

25

22

47

ประถมศึกษาปีที่  2

15

19

34

ประถมศึกษาปีที่  3

22

15

37

ประถมศึกษาปีที่  4

25

14

39

ประถมศึกษาปีที่  5

18

15

33

ประถมศึกษาปีที่  6

14

19

33

รวม

139

125

264

 

      » โรงเรียนบ้านผักบุ้ง   สังกัด  กระทรวงศึกษาธิการ

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  1

14

17

31

อนุบาล  2

13

12

25

ประถมศึกษาปีที่  1

13

8

21

ประถมศึกษาปีที่  2

13

11

24

ประถมศึกษาปีที่  3

15

9

24

ประถมศึกษาปีที่  4

8

6

14

ประถมศึกษาปีที่  5

8

8

16

ประถมศึกษาปีที่  6

13

14

27

รวม

97

85

182

      » ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลกลางใหญ่ จำนวน 3 แห่ง

 

ศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็ก

ที่ตั้ง

จำนวน

ครู/ผู้ดูแลเด็ก

 

รวม

 

หมายเหตุ

หมูที่

บ้าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสังฆคณาราม

5

กลางใหญ่

6

98

ถ่ายโอนจากกรมศาสนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่าง

8

ผักบุ้ง

6

66

ถ่ายโอนจากกรมศาสนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีดา

3

นาสีดา

3

32

เทศบาลจัดตั้งเอง

รวม

15

196

 

     หมายเหตุ : 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีดาเป็นศูนย์จัดตั้งของเทศบาลตำบลกลางใหญ่  

  ⇒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสังฆคณาราม และวัดสว่าง เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ถ่ายโอนจากกรมศาสนา ซึ่งมาอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลกลางใหญ่  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545  เป็นต้นมา

     ระบบการศึกษานอกโรงเรียน

  ⇒ ห้องสมุดประชาชน     จำนวน 1 แห่ง

  ⇒ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   จำนวน 2 แห่ง

     การท่องเที่ยว

  ⇒ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวใน  เทศบาลตำบลกลางใหญ่   กำลังอยู่ในขั้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์  คือ ภูหินดัง  ซึ่งเป็นสถานที่ธรรมชาติ  มีหินที่เมื่อเคาะแล้วเกิดเสียงดังกังวานและมีพันธุ์ไม้ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายเป็นป่าอนุรักษ์ธรรมชาติมีทิวทัศน์ที่สวยงามถ้ำเต่า  หินหาม  สวนหินล้านปี เป็นสวนหินที่มีเก่าแก่มาก

     วัฒนธรรม

  ⇒ ตำบลกลางใหญ่มีศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีสืบต่อกันมา  ดังนี้

  1.งานบุญเบิกบ้าน (บุญขึ้นปีใหม่)

  2.งานประเพณีสงกรานต์

  3.งานประเพณีบุญบั้งไฟ

  4.งานบุญเข้าพรรษา

  5.งานประเพณีลอยกระทง

  6.งานประเพณีไทพวน

  7.งานประเพณีบุญทอดกฐิน

  8.งานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี

  9.บุญทอดต้นเทียน

  10.งานบรรพชาสามเณรและอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน

  11.งานบุญออกพรรษา , ตักบาตรเทโวโรหะณะ

  12.งานประเพณีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง

  13.งานบุญมหาชาติ (บุญเดือน 4)

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds