เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

143983
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
261
311
572
135249
17386
12257
143983

Your IP: 3.239.236.140
2021-01-25 05:29

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 » แสดงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏฺิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 » มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน          ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

  ⇒ คู่มือการปฏิบัติงาานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลและอำเภอ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง "ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น" pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลกลางใหญ่ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชนทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา เทศบาลตำบลกลางใหญ่ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS (Really Simple Syndication) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือการค้นหารหัสหน่วยงานภาครัฐและรหัสหน่วยจัดซื้อย่อย pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือตัวอย่างคำสั่งต่างๆ pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง "ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น" (Technical Knowledge) pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ ความรู้ความจำเป็น "ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Sofewere) และเน็ตเวิร์ก (Network)" pdf 300x300  ดาวน์โหลด
  ⇒ คู่มือสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น pdf 300x300  ดาวน์โหลด