เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานเทศกิจ
  • งานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เรียกรถกู้ชีพกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ มีรถให้บริการกู้ชีพของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ จำนวน 2 คัน
  • งานบริการดับเพลิง เกิดเหตุเพลิงไหม้หรืองานสาธารณภัยต่างๆ ต้องการขอความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
สแกน QR-Code เพื่อแจ้งเหตุ,เรียกรถกู้ชีพหรือเรียกรถดับเพลิง กรณีเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ตำบลกลางใหญ่

QR code klangyai rescue

งานกู้ชีพ-กู้ภัย

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

โดยมีความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
    1.1 วางแผนดำเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    1.2 ดำเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ร้องขอ กู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด
    1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
    1.4 ควบคุม ดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส
    1.5 สำรวจแหล่งน้ำ เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและระบบอัคคีภัย
    1.6 ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสาธารณภัย ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่รุนแรง เพื่อสรุปหาสาเหตุ และจัดทำรายงาน
    1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อกำหนดกลไก หลักเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ในการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ

2. ด้านการวางแผน
    2.1 วางแผนการดำเนินการ จัดทำแผนแม่บท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    2.2 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
    3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
    3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
    ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือเอกชนต่างๆ

มีหน้าที่ ดังนี้

    (1)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

    (2)  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

    (3)  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมท้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น

    (4)  งานตรวจสอบ ควบุคมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในกสนป้องกัน บรรเทาและระงับสาธารณภัย

    (5)  งานจัดำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    (6)  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

    (7)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

    (8)  งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    (9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการสนับสนุน

    (1)  ให้การสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำแก่ส่วนราชการและประชาชน

    (2)  ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยากร ให้ความรู้ตามสถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ

 การให้บริการ

    (1)  บริการขนส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ให้แก่ส่วนราชการและประชาชน

    (2)  ล้างท่อระบายน้ำ และถนนต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. 

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ กระทรวงการคลัง 

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

โรคติดต่อ

โรคพิษสุนัขบ้า 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อประกาศได้)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

foot klangyai 1

สำนักงานเทศบาลตำบลกลางใหญ่ (Klang Yai Subdistrict Municipality)
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

Email : saraban_05411707@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4221-9314 โทรสาร : 0-4221-9312
เบอร์โทรศัพท์กู้ชีพ-กู้ภัย : 0-4221-9313

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.klangyai.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2018.  www.klangyai.go.th  All Rights Reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)