C01 1

นายอุทร หล้าพิมพ์สิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

oo

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

C03

นายเจษฏา เวียงวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

C04

นายสราวุธ พรมมาชุย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

C05

นายอภิวัช พาทองนาค
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

C07

นายสุรัตน์ ดีขยัน
ตกแต่งสวน

C06

นายวิเชียร ธรรมโรเวช
ช่างก่อสร้าง