ด้านการประกอบอาชีพ

logo1           

           สังคมหมู่บ้านในตำบลกลางใหญ่มีลักษณะเป็นสังคมชนบท  มีการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ  ก่อให้เกิดความรักใคร่  สามัคคีกลมเกลียวกัน  นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

           กลุ่มอาชีพของชาวตำบลกลางใหญ่

                        ๑.  กลุ่มข้าวเม่า

                        ๒. กลุ่มเลี้ยงวัว

                        ๓. กลุ่มเลี้ยงปลา

                        ๔. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

                        ๕.  กลุ่มแตงกวา

                        ๖.  กลุ่มน้ำอ้อยกะทิ

                        ๗.  กลุ่มข้าวเกรียบ

                        ๘.  กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง

1     2

3